AmatekaIyobokamanaIzindi Nkuru

Ibigwi by’abami barindwi bakomeye kurusha abandi i kuzimu| [mbere na nyuma yo kuva mu ijuru]

Amakuru menshi twumva, tuba tubwirwa ibyiza bizabera mu ijuru, tukabwirwa ko ikuzimu ari ahantu habi. Tugiye kureba amateka ndetse n’ibigwi by’abami barindwi (7) bakomeye kurusha abandi i kuzimu. Ayamateka, urasanga ari ubwambere uyabwiwe.

Menya TV
  1. LUCIFERO – Umwami w’ikuzo (Isaiah 14:12, Ezekiel 28:12-17, 2 Corinthians 2:11, 2 Corithians 11:14, Revelation 12:9)

Izina Lucifero rivuga “Inyenyeri yo mu ruturuturu”, “Malayika w’urumuri”, “utanga umucyo” cg se “Urabagirana.” Lucifero yari ikiremya gikomeye cyane kandi gifite ubudasa mubindi biremwa, akaba umumalayika ukomeye cyane mu ijuru, afite n’ingabo nyinshi

Gusa, kwikuza byaje mumutima we, nuko gucumura kumana bituma abura byose. Kugira agume ahera heza hamwe n’Imana, Lucifer yagombaga kuba nawe year. Mumaso he hahise hahinduka, ntiyongera kumera nkuko yari mbere

Kuba atatse zahabu nandi mabuye y’agaciro, akwiye izina “Inyenyeri y’igitondo” (Morning Star). Yarasumbye abanda bamalayika bose, yaba mubwiza ndetse no mubuhanga. Ubuhanga bwa Lucifero bwasumbaga kure cyane ubwabandi bamalayika nuko amenya imikorere y’Imana

Ubuhanga n’ubudasa ndetse n’ubwiza bwa Lucifero ntabwo byabaye iby’iteka ryose. Mumurimo we, yatangiye gukoresha ububasha mumwanya yarimo nk’usumba byose. Lucifero yagize ikuzo ryinshi, nuko atangira kumva akeneye guhabwa icyubahiro kirenzeho kucyo yarafite.

Lucifero yarafite ubuhanga, ubwiza, ububasha, ubutungane, ariko ntiyanyurwa; ashaka gusengwa nk’Imana. Ariko Imana ntijya isangira icyubahiro cyayo,kandi ntanubwo yemera ko hasingizwa undi. Ubwo Lucifero ahabwa amahirwe yo kugenda, nuko avanywa mumaso y’Imana. Yirukanwa mu ijuru, akurwa kumwanya yariho kandi n’uburenganzira yarafite mu ijuru arabwamburwa.

Lucifero ashyirwa ikuzimu hamwe n’ingabo zamukurikiye, nuko aba shitani, umwami dayimoni w’ibigwi 18 by’ikuzimu.

Lucifero

  • MAMMON – Umwami w’ubugugu (Mathiew 6:24 and Luke 16:9,11,13)

Mammon afatwa nk’imana ishukana mu isezerano rya kera. Mammon ashushanya guha agaciro karenze cyane amafaranga, ibintu ndetse n’ubutunzi bw’isi

Kuva mu kinyejana cya 5, Mammon azwi nk’idayimoni ibaho by’ukuri. Mammon ni dayimoni y’ubukire bw’isi n’ubugugu cyangwa indambi. Ashushanywa kandi mubazima nk’imana, kandi kenshi na kenshi ashyirwa mubami 7 b’ikuzimu.

Mammon
  • ASMODEUS – Umwami w’irari (Tobi 3:1-17)

Asmodeus cg Asimode rimwe yafatwaga nk’umwami w’ibyaha 9 bikomeye. Bibiliya ivugako ari we “Dayimoni mbi isumbya izindi ubugome” kandi akagira imitwe 3: Uw’umuntu, uw’intama ndetse n’uwifarashi.

Asimode ni umudayimoni w’ubwibone n’irari ry’ubusambanyi. Mukwikwiza irari ry’uwbibone, gusa Asimode akunda umukobwa witwa Sara, ubyarwa na Raguweli. Sara yarafite abagabo 7 ariko buri mugabo akicwa na ya dayimoni asimode mu ijoro ry’ubukwe bwe

Asimode ntiyashakaga ko hari umugabo ashyingiranwa nawe. Bituma yica abo bagabo barindwi bose mu ijoro ry’ubukwe nawe.

Ikintu cyonyine Asimode atinya ni Amazi.

Asimode

  • AMON – Umwami w’Umujinya

Amon ni umuremwi w’ishyari ndetse n’uburakari mumitima y’abantu. Hakiyongeraho ko, Amon ahagarariye imitwe y’ingabo 40 y’ukuzimu, agaragara nk’umusega ufite umurizo w’inzoka, ashobora gucira umuriro

Avuga ibintu byose byahise ndetse n’ibizaza. Amenya kandi amatiku ndetse n’ubwiyunge mukutumvikana hagati y’inshuti n’abanzi.

Amon

Kanda hano ukomeze usome: Abami 7 bakomeye ikuzimu, IBIKURIKIRA

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Muri gukoresha Adblock

Iyi website ishobora gukomeza gukora, kubera ko ishobora kwamamaza. Niba mukunda amakuru tubagezaho, mwadufasha mugaha uburenganzira iyi website, mufunga Adblock. Murakoze.